Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van JeanPauls Art

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumenten koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JeanPauls Art zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door JeanPauls Art worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JeanPauls Art worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JeanPauls Art ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van JeanPauls Art zijn vrijblijvend en JeanPauls Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JeanPauls Art. JeanPauls Art is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JeanPauls Art dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Bezorging
Alle JeanPauls Art artikelen zijn doorgaans ruimschoots binnen 14 werkdagen leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een JeanPauls Art artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval houdt JeanPauls Art uw bestelling aan. De door JeanPauls Art opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. JeanPauls Art artikelen worden in stevige kartonnen kokers/dozen verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen JeanPauls Art artikelen vervangen worden, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen veertien (14) werkdagen na de verzending, dit betreft standaard artikelen als kunst, beelden, losse kunstposters, wissellijsten en ophangsets. In het geval dat het op specificatie van de consument gemaakte artikelen betreft, zoals de lijsten die op maat worden gemaakt voor een bepaalde afbeelding, is er geen recht van retour. De consument is voorafgaand aan de bestelling hierover geïnformeerd en heeft hier zijn akkoord op moeten geven.

Artikel 6. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Europese Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien JeanPauls Art vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van JeanPauls Art om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JeanPauls Art gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door JeanPauls Art.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan JeanPauls Art verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door JeanPauls Art geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. JeanPauls Art garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u JeanPauls Art daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JeanPauls Art de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten (exclusief verzendkosten), dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JeanPauls Art, dan wel tussen JeanPauls Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JeanPauls Art, is JeanPauls Art niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door JeanPauls Art. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11. JeanPauls Art respecteert en beschermt uw privacy.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. JeanPauls Art beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. JeanPauls Art verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. JeanPauls Art zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JeanPauls Art ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JeanPauls Art gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JeanPauls Art kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Artikel 13. Diversen
Indien u aan JeanPauls Art schriftelijk opgave doet van een adres, is JeanPauls Art gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan JeanPauls Art schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door JeanPauls Art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JeanPauls Art deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met JeanPauls Art in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JeanPauls Art vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. JeanPauls Art is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. JeanPauls Art is gerechtigd teksten die u aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van JeanPauls Art. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid JeanPauls Art kan niet waarborgen dat de website van JeanPauls Art ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.